Leveringsvoorwaarden

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 3. Levering van producten vindt plaats op het bij de bestelling door de klant opgegeven adres.
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van de algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 5 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 5. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan heeft SeeMe het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen bedrag alsnog is voldaan.

Levertijd

 1. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van de algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 10 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 5 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 2. De door SeeMe opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden. Tenzij SeeMe niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken heeft de klant het recht om de overeenkomst alsnog te ontbinden.
 3. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces heeft afgerond en daarvan een (elektronisch) bevestiging heeft gekregen van SeeMe.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument (of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten op het opgegeven adres kan plaatsvinden volgens de regels van de bezorgdienst.

Bezorgkosten

De bezorgkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

Indien de verpakking van een geleverde bestelling geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product van de bezorger in ontvangst te nemen, hiervan door de bezorgdienst een aantekening op te laten maken. Bij gebreke hiervan kan SeeMe niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade aan producten.